KADİRİ TİCARET ODASI HİZMETLERİ
 
Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Kadirli Ticaret Odası'na üyeliğin hizmetlerimizden yararlanmak açısından avantajları da bulunmaktadır. Bu hizmetler kısaca aşağıda belirtilmiştir.
 
 Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme, 
 
 İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma, 
 
 Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkânlarını çeşitlendirme, 
 Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan haberdar edilme, 
 
 İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri, 
 
 İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb.nin suret onayları, 
 
 Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde uzman ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi, 
 
 İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi, 
 
 İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma, 
 
 Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması, 
 
 İş Makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri, 
 
 Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti, 
 
 Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi, 
 
 Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması, 
 
 Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması, 
 
 Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme, 
 
 Odamız tarafından ya da Odamızda düzenlenen Seminer, Toplantı, Konferans ve benzeri bilgilendirici faaliyetlerden yararlanabilme imkânı, 
 
 Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,